केन्द्रको संछिप्त परिचय र मुस्ताङमा स्याउ खेतिको अवस्था
मुस्तांगमा कृषि
मार्फामा स्याउ खेति
किवी खेति