फार्मले विभिन्न आर्थिक वर्षहरुमा आम्दानी गरेको राजश्वको विवरणः

आ.व. राजश्व रकम रु. आ.व. राजश्व रकम रु.
२०६०/०६१ ११,०८,३३५।– २०६९/०७० ४३१५१८२।१०
२०६१/०६२ १२,९२,०२३।२५ २०७०/०७१ ४८१९१३९।८०
२०६२/०६३ १३,४२,१०७।७५ २०७१/०७२ ५८०७९९०।९९
२०६३/०६४ १४,५४,३०२।९६ २०७२/०७३ ५८८०८४०।६५
२०६४/०६५ १७,०७,०३३।९५ २०७३/०७४ ६१४०१९१।८२
२०६५/०६६ १७,१८,००८।१५ २०७४/०७५ ६७१९२६४।५५
२०६६/०६७ १८,६२,०१६।४० २०७५/०७६ ६७१०७०६।७२
२०६७/०६८ ३१,६३,००२।०५ २०७६/०७७  ७०८१४११.९ 
२०६८/०६९ ४०,७५,६२१।७० २०७७/७८ ६३६२२५४।३५
२०७८/७९ ६९९९९८६।१५ २०७९/८० ६७१९८८७।५८

 

 

 

marfa

चित्र: शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फाबाट आ. व. २०६०/०६१ देखि २०७९/०८० सम्म संकलन भएको राजश्व रकमको विवरण