यस केन्द्रमा उत्पादित विभिन्न प्रशोधित बस्तु तथा बीउ/बेर्नाको मूल्य सूची

क्र.सं.

उत्पादित बस्तुको नाम

ईकाई

मूल्य रु

प्रशोधित बस्तुहरु

स्याउ/खुर्पानीको ब्राण्डी

लिटर

५००।

एप्पल साईडर/प्लम वाईन

लिटर

५००।

स्याउ/खुर्पानीको जाम

के.जी

४००।

स्याउको सुकुटी

के.जी

१२००।

खुर्पानीको सुकुटी

के.जी

४००।

तरकारीको  वीउ

रायो (मार्फा चौडापात) मुल वीउ

के.जी

१५००।

वन्दा (कोपन हेगन मार्केट) उन्नत वीउ

के.जी

७१५।

गाजर (नान्टीस) मुल वीउ

के.जी

१४००।

मुला (टोकिनासी) मुल वीउ                      

के.जी

८००।

स्वीसचार्ड (सुसाग) मुल वीउ                     

के.जी

७३५।

सलगम (पर्पल टप) मूल बीउ

के.जी

५००।

धनिया (स्थानीय) उन्नत बीउ

के.जी

३००।

लसुन (स्थानीय) उन्नत बीउ            

के.जी

१५०।

बीउ आलु                      

के.जी

५५।

फलफूलको वीउ

क्रेब एप्पलको वीउ

के.जी

६०००।

ओखर वीउ                   

के.जी

६००।

चिली बीउ                     

के.जी

२५०।

हेजलनट            

के.जी

२५०।

विभिन्न हिउँदे फलफूलको कलमी बिरुवा,बिजु विरुवा, रुटस्टक बिरुवा तथा सायनस्टिकको मूल्य सूची

स्याउ कलमी

प्रति गोटा          

७०।

खुर्पानी/आरु/आरुबखडा कलमी

प्रति गोटा

५०।

नास्पाती कलमी

प्रति गोटा

७०।

दातेँ ओखर  कलमी

प्रति गोटा

१००।

कागजीवदाम कलमी       

प्रति गोटा

६०।

अंगुर कटिङ्ग

प्रति गोटा

३५।

हेजलनट कटिङ्ग

प्रति गोटा

५०।

दाँते ओखर (बिजु)          

प्रति गोटा

४०।

कागजीबदाम (बिजु)        

प्रति गोटा

३५।

१०

क्रेब एप्पल (रुटस्टक)

प्रति गोटा

२५।

११

स्थानीय आरु/चिली

प्रति गोटा

२५।

१२

स्याउ/नास्पाती/आरु/आरुबखडाको सायनस्टिक

प्रति गोटा (१ फिटको)

६ महिना देखि १ वर्षको हाँगा

५।

१३

कागजीबदामको सायनस्टिक        

,,

२०।

१४

ओखरको सायनस्टिक     

,,

३०।