नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र

मार्फा, मुस्ताङ्ग

फोन नं./ फ्याक्स : ०६९-४०००३४

इमेल: thdc.marpha@gmail.com