जम्मा सूचना: 6
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-05-15 Closed !!!
टिस्युकल्चर ल्याबको अधिकृतस्तरको अन्तिम नतिजा 2078-05-17 Continuous
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान ।।। 2077-06-15 Closed !!!
उपलब्ध फलफूल बिरुवा र मूल्य सूची ।।। 2077-06-15 Continuous
उपलब्ध तरकारी बीउ र मूल्य सूची ।।। 2077-06-15 Continuous
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान (स्याउ पुन: टेन्डर) 2077-05-26 Closed !!!